Zásoby a Prostor

Snížení objemu zásob je jedním z hlavních očekávání, když nás kontaktuje nový zákazník.
Máte reálnou představu jak to funguje u vás?

Víte jaký je poměr položek vašeho skladu s vyšší zásobu, než je jejich 3 měsíční spotřeba?

V případě těchto položek je obrátkovost zásob méně než 4x ročně (12 měsíců spotřeby se vydělí velikostí aktuální skladové zásoby – pokud je více než 3 měsíční = obrátkovost je méně než 4x ročně).

„Čím více zásob společnost má, tím spíše nemá to, co potřebuje“ (Taiichi Ohno)

ČAS = ZÁSOBY = PENÍZE

No a nyní si dokážete představit, jak by vaše zásoby mohly vypadat, když 100% položek (komponenty + rozpracované díly + hotové díly) se protočí skladem 40x ročně. Což je běžná hodnota dosažena našimi zákazníky při využívání on-line přehledu a vizualizací priorit.

Pro ty, kteří rádi počítají peníze, máme ještě jiný pohled na stejnou situaci.
Mám zásobu, ze které při prodeji utržím 5% zisku. Pokud moje zásoby obnovuji 1x za 3 měsíce = 4 x ročně; můj roční zisk bude 4x 5% = 20%. Pokud své zásoby řídím lépe téměř 1x týdně = 40x ročně; roční zisk může být 40x 5% = 200%! Stejný dopad je i na množství uvolněných financí, které by byly zmražené v zásobách.

Musíte zkrátit dodací lhůty svým interním / externím zákazníkům a online zohledňovat priority každého procesního kroku. Při minimálních zásobách a dodacích časech vzniká absolutní závislost na funkčnosti všech účastníků a vztah mezi nimi musí být 100% férový.

Skutečný vliv na dodací lhůty položky zařazené do celostního IKS ekanbanu

S IKS kanbanem budete mít zásoby pod kontrolou a spoustu volných peněz na inovace!

Zaměstnanci

V dnešních dnech jsme svědky vysoké fluktuace zaměstnanců a tím i postupné ztrátě firemních zkušeností. Nestíháme obnovovat a zaškolovat nové členy týmu, což v konečném důsledku může způsobit propadající úroveň servisu našim koncovým zákazníkům.
Také máte pocit, že neustále něco hasíte a pro samé hašení není čas na prevenci požárů! Co více může pomoci vaší společnosti, než-li nastavení kvalitních standardů, které budou uživatelsky intuitivní, a navíc veliká část administrativních úkonů bude plně automatizována. Atmosféra ve vašem týmu bude uvolněná a podpora vašim zákazníkům dostane úplně nový rozměr.

Online pracovní prostředí IKS kanbanu odstraní veškerou zbytečnou telefonní / emailovou komunikaci, prodlevy a čekání na předání informací, administrativní náročnost a nepřesná zadání do podnikových systémů.
96% uživatelů hodnotí IKS kanban jako dlouhodobě přínosný pro jejich každodenní pracovní náplň.

Rádi pomůžeme i Vašemu týmu a budeme zdrojem chybějících dovedností a oporou v nejistotě.

100% včas

Už jste někdy zažili, že dodaný materiál dorazil včas podle požadovaného plánu, ale stejně bylo již pozdě pro vašeho interního / externího zákazníka!
S IKS kanbanem už se vám to nikdy nestane, na urgentní situaci u vašeho interního / externího zákazníka budete moci reagovat v reálném čase a proaktivně ho podpořit ještě dříve, než zjistí že mu hrozí nedostatek.
Vizualizace zákaznické urgentnosti v IKS kanbanu je dokonale propracována v mnoha úrovních. Kanbanový přehled udávající priority pro kanbanové uživatele, systém včasného varování o blížícím se nedostatku, nebo i reporty a grafy zobrazující situaci z mnoha úhlů pohledu.

S IKS ekanbanem splníte přání zákazníka, ještě dříve než jej stačí vyslovit!

Bez papírů

Každá informace předávaná prostřednictvím papíru, potřebuje ruce, které jej popíší či vytisknou = „lidské zdroje“. Dalším očekávání je, že tento papír je předán pro další zpracování = „časová zpoždění“. Následně tyto informace, někdo přepisuje do podnikových systémů či podnikové evidence = „nepřesnost, překlepy“.

On-line datové propojení IKS ekanbanu do podnikových systémů může nahradit většinu papírové administrativy. (Jako jsou dodavatelské objednávky, avíza o dodání, příjem materiálu, fakturace dodavatelem, skladové přesuny, výrobní zakázky, expediční příkazy, objednávky dopravy, prodejní objednávky i zákaznická faktury).

Jediný papír který by měl zůstat zachován, je fyzické čitelné označení materiálu – kanbanové jednotky, aby uživatel danou položku nikdy nezaměnil!

Dalším bonusem v dnešní internetové době při propojování věcí a lidí, je i zrušení papírových archivů. Veškeré vaše transakce jsou digitální a mohou být uložené v datových archivech.

Bezpapírově – pomocí integrace, SSW senzorů, odečtů PLC nebo RFID

Výrobní zakázka plánování 0 sec.
Výrobní zakázka vytvoření 5 sec.
Výrobní zak. dokončení 5 sec. (PLC / RFID 0 sec.)
Skladový přesun 5 sec. (PLC / RFID 0 sec.)

Nákupní objednávka 5 sec.
Nákupní objednávka odeslání 0 sec. (email/ EDI)
Avízo o dodání příjem 0 sec. (email/ EDI)
Příjem nákupní objednávky 5 sec.
Řízení konsignačního skladu 0 sec.

Příjem zákaznické objednávky 0 sec.
Expedice zákaznické objednávky 5 sec.
Fakturace zákaznické objednávky 0 sec.
Řízení transportů 0 sec.

IKS e-kanban, strategii Průmysl 4.0 plně zhmotní!

Transport

Řešíte efektivitu objednávání přepravy nebo cyklických závozů výrobních linek?
Tradičním způsobem je důkladné plánování každého detailu transportu s dostatečným předstihem, což nás ale blokuje při náhlé změně potřeb zákazníka, kdy všechny plány přestanou platit a nastává neefektivní „hašení“ situace.

IKS ekanban posouvá tyto hranice vstříc maximálnímu uspokojení zákazníka. Sdílený náhled na aktuální situaci napomáhá správným rozhodnutím a dodávku dle skutečné potřeby zákazníka. Pravidla nastavená pro uživatelské procesy mohou být zafixována na časová okna pro zpracování informací dodávky (00:00 odečet potřeby zákazníka > 00:30 vychystání k expedici > 00:40 objednání adekvátního transportního prostředku).

Navíc víme, která položka „hoří“ a můžeme ji dodat a vyložit u našeho zákazníka jako první. IKS také umožňuje sdružování svozů, či rozvozů pro více lokalit v pravidelných intervalech a maximalizovat průtok materiálu skrz procesy.
Informace v IKS ekanbanu jsou evidovány v sekundových intervalech, což v reálu umožňuje řízení frekvencí dodávek s absolutní rychlostí, která je omezena pouze fyzickou realizovatelností.

Zjednodušit se může i rotace vratných obalů a stanou se tak lépe kontrolovatelné. V momentě odečtu velikosti transportu může dojít i k odečtu přesného množství vyzvedávaných obalů. Při logice 1:1, jeden obal si odvezu a jeden prázdný obal k naplnění rovnou tímto svozovým autem přivezu. Už nikdy nebudete muset řešit, nedostatek obalů nebo příliš vysoké náklady na distribuci prázdných obalů.

Neustálé zlepšování je nekonečné

Skutečně se nacházíme na nekonečné cestě k udržitelnosti a není důležité, jak tuto cestu budeme nazývat, jestli to je Lean – štíhlá cesta; Kaizen – malá zlepšení každý den; Lean-Six Sigma – štíhlá cesta s podporou „6δ“ statistických nástrojů nebo Operational Excellence – cesta provozní dokonalosti.

Každá společnost nebo servisní organizace chce přežít v dnešní rychlé a globálně si konkurujícím prostředí. ALE pouze 20% společností je schopno ustát proces neustálých změn!

Veškeré nástroje a techniky podporující neustálé zlepšování procesů, by měli být chápány jako nikdy nekončící cesta zlepšování. Většina změn ve společnostech je řízena formou projektu s definovaným počátkem, dobou realizace a termínovaným koncem s hmatatelnými výsledky.

Když začnete zavádět „Lean – štíhlost“, zahajujete dlouhodobou transformaci k nekonečnému zlepšování.

Neustálé proměny a zdokonalování stávajícího způsobu práce jsou obrovskou výzvou pro kolegy, kteří jsou nuceni tyto změny následovat. Neustálé zlepšování musí být základním principem společnosti a nesmí být závislé na iniciativě jednotlivců, kteří motivují své kolegy do neustálých změn. V takovém případě budeme čelit dvěma rizikům, že u těchto iniciátorů časem dojde ke znechucení a pocitu vnitřního vyhoření. A na druhé straně k logickému návratu kolegů do komfortního stereotypu a jejich budoucího zesíleného odporu při návratu ke změnám.

Chcete růst, být inovativní a generovat zisk? Procesy řízené tahovými principy vám napomohou k lepší efektivitě, uvolní kapitál pro inovace a tím i včasné následování přání vašich zákazníků. IKS ekanban napomáhá k absolutní vizualizaci úzkých míst napříč celým tokem a všemi uživateli.

Chybějící dlouhodobá strategie je základem neúspěchu a důvodem proč méně než 20% je úspěšných!

IKS podpoří dlouhodobou udržitelnost změn! 

IT integrace

Ve výrobních provozech se mají operátoři plně soustředit na tvorbu výrobků a jejich mistři dohlížet na kvalitu odvedené práce, ale mnohdy jsou přehlcováni nadměrnou administrativou. Proto i integrace je dalším důvodem našich zákazníků, při hledání ideálního prostředí pro koncové uživatele, které by se tímto řešením měli osvobodit od zbytečné administrativy.
Většina zadání a transakcí do podnikového systému může být pomocí IKS ekanbanu plně automatizována a přesná v reálném čase.
Mnoho našich zákazníků ocenilo připravenost IKS Integračního modulu a propracovanou jednoduchost datového Importu a Exportu.
Pokud teprve vybíráte ekanbanové řešení pro své kolegy – zjistěte jestli vás efektivně podpoří v případě chyby? Budete o ni okamžitě vědět a budete ji schopni sami opravit?

IKS ekanban je opravdu profesionální software určený k podpoře tahových procesů kanbanovým principem. V žádném případě nenahrazuje podnikový systém, účetní systém a systém pro personalistiku. Při integraci se čerpá ze zdrojových informací v podnikových systémech a do IKS ekanbanu se zrcadlí pouze detaily nezbytné pro denní transakce koncových uživatelů.

Pár jednoduchých příkladů integrací:

Dodavatelský kanban – objednávka & příjem objednávky & řízení dodávek do/z konsignace
Transportní kanban – skladový přesun & materiálový odpis
Výrobní a montážní kanban – vytvoření výrobní zakázky & její kompletace
Zákaznický kanban – objednávka & expedice objednávky & řízení dodávek do/z konsignace & fakturace

Standardní ntegrační schéma IKS

IKS ekanban vytváří pro každou kanbanovou jednotku unikátní číslo (kanbanové ID – 1D čárový kód), veškeré kanbanové pohyby – skeny jsou dohledatelné v IKS a jsou využívány i jako unikátní klíč automatizovaných transakcí v podnikovém systému.

Pro každý kanbanový sken zapíše novou a neměnnou řádku do IKS SQL databáze, která obsahuje veškerá klíčová data (jako položku, dodavatele, zákazníka, kanbanové množství, kanbanové ID a mnoho dalších)
Nově zapsaná kanbanová řádka je automaticky vyzvednuta existujícím podnikovým systémem a aktivuje požadovanou změnu v podnikovém systému. Integrační most se spouští v pravidelných intervalech přímo na úrovni SQL databáze. Ale vše může být spouštěno i předáním datových souborů jako ASCII, csv, xml.

Také dbáme na zabezpečení. Komunikace webové stránky je chráněna bezpečnostním protokolem (Hypertext Transfer Protocol Secure – HTTPS).

Přihlášení kanbanových uživatelů, je ověřováno jménem a heslem v prostředí IKS ekanbanu, tak aby nedošlo k neoprávněným transakcím a dodavatelé/zákazníci si vzájemně nenahlíželi do dat. Každá transakce v IKS ekanbanu je opatřena časovým razítkem včetně podpisu přihlášeného uživatele.

Nadnárodní společnosti také velice rády využívají i jednotné přihlašovací heslo pomocí Microsoft Active Directory (což nedovolí přihlášení bývalým zaměstnancům). Stávajícímu uživateli přihlášenému na počítači stačí k přihlášení do IKS ekanbanu jediný klik na IKS ikonku.

Pro zabezpečené předávání datových souborů se zákazníky/dodavateli (EDI / Business to Business – B2B) se může využít i strukturovaná datová složka (FTP), která serverům umožňuje vzájemnou výměnu informací, které jsou chráněny bezpečnostním klíčem (SSH key). Tento proces se používá pro celostní propojení toků s externími organizacemi jako jsou dodavatelé a zákazníci, přičemž se odstraní veškeré papírování.

IKS ekanban je kódován ve formátu „HTML5“ a je plně funkční bez jakýchkoliv doplňkových požadavků. 100% funkcí IKS je k dispozici na všech mobilních zařízeních jako je notebook, tablet, počítačový terminál vysokozdvižného vozíku a ruční čtečky s displejem.