Základní informace o IKS

IKS e-kanban využívá dvě webová rozhraní, hlavní uživatelský portál „IKS WEB“ a administrátorský portál „IKS GF“ pro správu kanbanového systému.

Uživateli IKS WEB portálu jsou všechny interní a externí osoby, které provádějí každodenní transakce.
Uživatel může vidět pouze přidělené kanbany (IKS brání vzájemnému náhledu do dat) a využívat pouze IKS funkce mu určené. Každá uživatelská transakce je označena časem a jménem osoby která ji provedla.

IKS Kanban ID je klíčovou informací v celém IKS e-kanbanovém systému. Pod tímto jediným číslem se skrývají veškeré vazby a historie celého kanbanového cyklu. Také může obsahovat vaše informace a poznámky jako je paletové číslo, číslo dodacího listu, serial-lot informaci, ID projektu, datum zahájení a požadované datum dodání.
IKS Kanban ID může putovat jako jeden unikátní životní cyklus s absolutní dohledatelností každého kroku v historii anebo může být i jako permanentní označení palety nebo boxu který je stále v nepřetržitém oběhu.

Provádění transakcí pomocí kanbanového ID

Manuální zadání (nulové náklady na skenery, ale umožňuje překlep a chyby)
Skenováním – jednoduchého 1D čárového kódu (levné a bezchybné řešení)
Manuální načtení datového souboru a hromadná transakce kanbanových ID ze souboru (rychlé načtení celého kamiónu)
Import datového souboru serverem – transakce jsou provedeny na pozadí IKS systému (vyžaduje IT podporu, nejčastěji využíváno pro integrace s externími systémy a pro vizualizaci analýz v IKS)
Přenosem RFID čipové transakce, ale je to nejdražší varianta, požadující dodatečný software předávající informace z RFID čipu do IKS ekanbanového systému. (z důvodu finanční náročnosti, tuto variantu zatím nikdo nevyužívá)

Druhy IKS transakcí

Mimo standardní kanbanové transakce IKS ekanban umožňuje i náhodné kontroly kvality v jakémkoli stavu rozpracování. Úpravy množství pro komodity, které jsou manipulovány jako kus, ale evidovány a placeny v kilogramech (jako ocel, kovy, papír, vlákna anebo guma). IKS ekanban také nabízí dodatečné alternativní skenování, které bylo vyvinuto k vizualizaci více procesů a transakcí uvnitř jednoho toku.

IKS kanbanová karta

Každý zákazník je unikátní ve způsobu identifikace svého materiálu. Při nastavování zákaznického prostředí IKS se současně vytvoří i vzhledově a rozměrově požadovaný štítek. Informace uváděné na štítku jsou kanbanové ID, číslo a popis položky, množství, dodavatelsko-odběratelský vztah, obrázek a další důležité informace, které budou uloženy v IKS systému. Velikost může být ovlivněna typem tiskárny a použitým tiskovým formátem s minimalizací dalších nákladů tiskový HW. 

 

TISK IKS kanbanové karty

Protože celý IKS systém je v CLOUDu, také tisk kanbanového štítku je možný kdykoli a odkudkoli na světě. IKS kanbanový štítek může být vytištěn na jakékoli dostupné, místní nebo síťové tiskárně. To vše bez dodatečných nákladů a uživatelského chození či čekání.

KANBAN BOARD

Poskytuje absolutní přehled a zobrazuje kanbanovou situaci v reálném čase, včetně všech aktuálních stavů jejich rozpracování. Dalším bonusem je zobrazování kanbanové situace dle dostupnosti pro koncového zákazníka a to zleva doprava, což nám umožňuje dělat správná rozhodnutí téměř okamžitě.
Pomocí filtrů v záhlaví můžeme vidět detail každého zákazníka, vytížení našich strojů i dostupnost komponentů od našich dodavatelů a určit si své priority.

Optimální řazení přestaveb linky na Heijunka Boardu

Máme i zákazníky s velice komplexními procesy a časově náročnými technologiemi na přestavby. Jako je například lakovna, vyžadující seskupení dílů se stejným odstínem barvy a nalakování je ve skupině jako celek. Protože změna barvy s nezbytným vyčištěním potrubí je velice časově náročná a neefektivní při lakování v malých dávkách.

V optimálním pořadí barevných odstínů může být minimalizován čas potřebný na změnu a tím zrychlen průtok skrz výrobní proces a to včetně kumulování optimálních výrobních dávek. Výsledné zobrazení na Heijunka Boardu jsou pouze položky s dosaženou výrobní dávkou a priority řazené dle optimální přestavby. Opět krásný příklad jak profitovat z online vizualizace IKS ekanbanu, protože běžné plánování je fixováno na několik směn anebo dní až týdnů, čímž blokují včasnou reakci na změnu potřeby či urgence svých zákazníků (nebo situaci hasí neplánovanou a neefektivní přestavbou).

Vizualizace strojů

Mezi další výjimečnost je i násobné zdrojování výrobních zařízení z důvodu pokrytí rizik. Umožnili jsme v IKS ekanbanu i nastavení těchto vzájemných vazeb mezi položkou a možnými výrobními zařízeními. Při samotné výrobní transakci je zobrazeno a zaznamenáno i zařízení, které je pro realizaci daného kanbanového ID použito.

Nestabilní požadavek

Tato speciální funkce byla vytvořena na podnět zákazníků s nestabilními požadavky, nebo jejich položky podléhají sezónnosti. Cílem této funkce je zobrazení i nestandardních požadavků z podnikových systémů (ERP) nebo expediční plány zákazníků do Kanban Boardu.

Navíc můžeme řídit interního/externího dodavatele jako celek včetně maloobrátkových položek v jednom standardním zobrazení a jedním procesem. Zobrazení požadavků sezónnosti, pokrytí dovolených a odstávek, nebo položek bez standardní zásoby jako jednorázový nadkanban či denní plán.

Každodenně se setkáváme se situacemi, kde chyběl jednotný standard na řízení všech objednávek. Také je tato funkce využitelná při validování stávajícího plánovacího systému a prostřednictvím IKS vizualizace a online analýz se zdůrazní všechna úzká místa a problémy kterým nyní čelíte!

FIFO expirace

Možná také řešíte propadlý nebo zastaralý materiál. Vaši skladníci zaskladňují a vyskladňují na nejbližší pozici, nerotují zásoby z vyšších pater anebo od zdí či ze středu blokového uskladnění? IKS kanban zobrazuje každé kanbanové ID od nejstaršího dole k nejmladšímu nahoře, pro každý jednotlivý stav.
Máte problémy s kvalitou při zpracování? Nejste si jisti jak dlouho byl materiál vyrobený dodavatelem a čeká na vaši objednávku? Při celostním kanbanovém toku je možné v IKS vizualizovat celý proces od výroby dodavatelem až k našemu místu konečné spotřeby a zprůhlednit životní cyklus každého kanbanového ID.

Zakázková výroba

Také máme i zákazníky, kteří vyrábí zakázkové a výkresové díly. Primární využití kanbanu bylo pro sériovou výrobu komponentů, ale žádali nás i o přizpůsobení prostředí IKS ekanbanu na podporu projektové výroby a vizualizovat vytížení jednotlivých pracovišť s dynamickou prioritou pro každou pracovní operaci na kanbanových i projektových dílech najednou.
Tato vizualizace výroby na zakázku zrcadlí aktuální situaci ve výrobě a navíc operátorům poskytuje klíčové informace k rozhodnutí co je další priorita (vizualizovat se dá i číslo zákaznické objednávky, datum pro zahájení výroby a požadovaný termín pro dokončení objednávky).

Modul výroby na zakázku může být využít i jako projektový kanban „Project Agile Kanban“ a globálně řízených projektů o celkovém počtu převyšující 100 projektů. Přínosem je nadhled na všechny zdroje a jejich optimalizace k pružnému zrychlení uvolňování a dokončování projektů.

Hromadné akce

Toto tabulkové menu je podporou zejména pro dodavatele, protože umožňuje snadné vylistování a vyexportování datového souboru přímo z uživatelské obrazovky. Pro hromadné skenovací transakce tato stránka dovoluje i naimportováni datového souboru, přičemž následné potvrzení transakce zajistí převedení kanbanů do požadovaného stavu i s případnou úpravou množství. Navíc je zde možné i dodatečné zapsání poznámek a datumu ke každému jednotlivému kanbanovému ID.
Pro hromadné transakce v IKS existuje i funkce balícího listu, která prvotní transakcí zabalí kanbanová ID do transportu a druhou transakcí dojde k naskladnění celého dodacího listu. Bohužel ji dnes již nikdo nevyužívá a byla nahrazena přímou datovou integrací na úrovni jednotlivých ID.

Reporty

S IKS již nebudete muset trávit čas vyplňováním dodacích nebo nákladových listů. Na pár kliknutí jsou k dispozici připravené uživatelské reporty jako například kanbanový dodací list, souhrn zůstatků položek podle stavů, a i přehled dostupností od nejkritičtější položky. Tyto reporty je možné rovnou vytisknout nebo vyexportovat pro další zpracování.

Vizualizace rizik

V manuálním kanbanovém systému je velice složité uhlídat dostatek materiálu, většinou se to zjistí při odebrání posledního kusu z balení. Ale to je zpravidla již příliš pozdě!
Systém včasného varování v IKS kanbanu umožňuje identifikovat kanbanové smyčky, dříve než se přiblíží ke kritické hranici. Napomáhá uživatelům s včasnými opatřeními pro minimalizování nedostatku dílů anebo včasné informování zákazníka o snížené dostupnosti. Vždy budete mít kanbanovou situaci pod kontrolou!

Kanban manažer

Je základním prostředím kanbanového administrátora a srdcem kanbanového systému.

 

Kanban manažer obsahuje tyto funkce:

  • nastavení všech parametrů a vazeb kanbanových smyček / okruhů, nastavení logiky toku, úrovně kanbanových hladin včetně jejich kalkulování třemi různými způsoby, tisk a mazání kanbanů i úpravy již existujících smyček
  • kanbanový monitor s náhledem na aktuální kanbanovou situaci v administrátorském prostředí
  • evidence revizí změn v nastavení smyček / okruhů včetně detailů a uživatele který ji provedl
  • historie kanbanových transakcí je evidencí každé kanbanové transakce provedené uživatelem nebo automatickým importem, a to včetně času a podpisu uživatele (je zdrojem dat pro kanbanový analyzér)
  • integrační modul s propojením do externích systémů exportní a importní tabulky, integrační tabulka pro nastavení kanbanových pravidel exportu již uvnitř prostředí IKS kanbanového systému.
  • FAX / email nastavení pravidel pro způsob a frekvenci odesílání Faxů a emailů

První nastavení

Pro prvotní nastavení IKS kanbanových smyček / okruhů je k dispozici nástroj načítající excelový formulář s kompletními informacemi pro nastavení.

Během 5 kroků a několika vteřin můžete mít připraven IKS kanban k používání.
Také tento nástroj využít v budoucnu při rozrůstání vašeho systému o nové dodavatele, výrobní procesy i zákazníky.

Přepočítávání hladin

Pro minimalizaci časově velice náročné práce, čímž je přepočítávání a úpravy hladin existujících kanbanových smyček / okruhů. Přepočítání tisíců položek tak zabere pouze několik minut

Tento nástroj je uzpůsoben k hromadnému a rychlému přepočítání požadavků na základě historických záznamů v IKS, nebo předpoklady spotřeb v podnikovém systému (ERP), včetně možnosti zohlednění dat z obou těchto zdrojů. Soubory s požadavky mohou být načteny manuálně anebo automaticky na pozadí systému. Součástí je i náhled na historické grafy, které podpoří správné a rychlé rozhodování.

Následná úprava parametrů je možná hromadně, nebo jedním klikem v detailu kanbanové smyčky / okruhu.

Analýza rizik

I v administrátorském prostředí je pokročilejší verze systému včasného varování a nabízí mnohem více variant náhledů na kanbanovou situaci.

Systém včasného varování v IKS kanbanu umožňuje identifikovat kanbanové smyčky, dříve než se přiblíží ke kritické hranici. Napomáhá uživatelům s včasnými opatřeními pro minimalizování nedostatku dílů anebo včasné informování zákazníka o snížené dostupnosti.

Vždy budete mít kanbanovou situaci pod kontrolou a dostupnost pro všechny své interní i externí zákazníky bude 100%!

Analýzy a grafy

Jsou velice důležitým nástrojem pro sledování klíčových ukazatelů a podkladů pro neustálé zlepšování. Je zde více než 120 předdefinovaných reportů s velice pružným přizpůsobením zobrazených dat a sledovaného období.

Reporty je možné rovnou tisknou nebo stáhnout v několika formátech. Zobrazené grafy mohou být převedeny do tabulkového náhledu a stáhnou v excelu pro vlastní úpravy. Detailní reporty a klíčové ukazatele neustálého zlepšování a optimalizace Kanbanového systému (hladiny zásob, spotřeby, dodací lhůty atd.)